Tác giả Umezawa Haruto

Có 8 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Bremen 50 138.514 13

2. Countach 24 19.400 2

3. Countach 28 456.429 161

4. Hareluya 10 50.562 6

5. Hareluya Boy Phần 1 10 57.252 4

6. Hareluya I Boy 10 86 0

7. Hareluya II Boy 120 213.986 14

8. Hareluya II Boy 9 39.695 1