Tác giả Khưu Phúc Long

Có 11 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại Thánh Vương 157 1.430.893 80

2. LONG THẦN 2 58 36.654 4

3. Nghĩa Dũng Môn 72 83.530 9

4. Quyền Hoàng 21 28.226 4

5. THẦN BINH KHƯU PHÚC LONG 142 24.648 1

6. Thích Hoàng 20 45.626 0

7. Thiên Tử Truyền Kỳ 1 - Cơ Phát Khai Chu Bản 163 510.426 38

8. Thiết Tướng Tung Hoành 253 537.073 25

9. Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân 60 187.306 4

10. Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân - Ngoại Truyện 16 40.182 5

11. Tiểu Ma Thần 55 83.535 7